นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผลของ TRU

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ช่วงเวลาของ
ผลการดำเนินงาน
วันขึ้นเครื่องหมาย
XD
วันจ่ายเงินปันผล
จำนวนหุ้น
(ล้านหุ้น)
ประเภท
เงินปันผล
อัตราเงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ
บาท/หุ้น
รวม (ล้านบาท)
ปี 2538
4/4/2539
27/5/2539
40
เงินสด
5.00
200
60.35%
ปี 2539
7/4/2540
27/5/2540
40
เงินสด
6.00
240
57.26%
ปี 2540
6/4/2541
29/5/2541
40
เงินสด
1.50
60
40.58%
ปี 2541
-
-
40
-
งดจ่าย
-
-
ปี 2542
4/4/2543
12/5/2543
40
เงินสด
3.00
120
91.62%
ปี 2543
28/3/2544
11/5/2544
40
เงินสด
5.50
220
86.48%
ปี 2544
2/4/2545
17/5/2545
400
หุ้น (4:1)
0.25
440
78.11%
เงินสด
0.85
ปี 2545
28/3/2546
14/5/2546
500
เงินสด
0.60
300
74.46%
ปี 2546
2/4/2547
24/5/2547
500
เงินสด
0.40
200
59.75%
ปี 2547
31/3/2548
20/5/2548
501
เงินสด
0.60
300
56.98%
ปี 2548
30/3/2549
22/5/2549
502
เงินสด
0.10
50
41.88%
ปี 2549
-
-
502
-
งดจ่าย
-
-
ปี 2550
-
-
502
-
งดจ่าย
-
-
ปี 2551
-
-
502
-
งดจ่าย
-
-
ปี 2552
-
-
502
-
งดจ่าย
-
-
ปี 2553*
3/10/2554
25/5/2554
492
เงินสด
0.25
123
66.05%
ปี 2554*
13/3/2555
24/5/2555
492
เงินสด
0.25
123
66.10%
ปี 2555*
29/4/2556
20/5/2556
492
เงินสด
0.60
295
53.15%
ปี 2556
8/5/2557
26/5/2557
492
หุ้น (5:1)
0.20
197
55.68%
เงินสด
0.20
ปี 2557
30/4/2558
25/5/2558
591
เงินสด
0.15
89
58.15%
ปี 2558 3/5/2559 17/5/2559 591 เงินสด 0.15 89 70.55%
ปี 2559 3/5/2560 23/5/2560 591 เงินสด 0.09 53 81.57%
ปี 2560 8/5/2561 22/5/2561 591 เงินสด 0.14 83 99.64%
ปี 2561 8/5/2562 23/5/2562 591 เงินสด 0.25 148 81.40%
ปี 2562 11/5/2563 25/5/2563 591 เงินสด 0.12 71 76.66%
ปี 2563 11/5/2564 25/5/2563 591 เงินสด 0.06 35 จ่ายจากกำไรสะสม

หมายเหตุ

  1. เงินปันผลรวมที่จ่ายในปี 2553-2555 ไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 9,216,700 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
  2. เงินปันผล ปี 2562 จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานปกติเท่านั้น ไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการ TTR ซึ่งเป็นกำไรทางบัญชี มิใช่กำไรที่เป็นเงินสด
  3. เงินปันผล ปี 2563 จ่ายจากกำไรสะสม และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 ก่อน
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC