นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
การประชุมผู้ถือหุ้น

  • เสนอวาระการประชุุมผู้ถือหุ้น
    และกรรมการประจำปี 2565
  • การประชุมผู้ถือหุ้น

  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด ฟอร์ม ก

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด ฟอร์ม ข

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด ฟอร์ม ค
เอกสารการประชุม ภาษาไทย
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 
รายงานประจำปี และงบการเงิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 ดาวน์โหลด 
ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด 
ข้อบังคับ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด 
คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด 
รายละเอียดกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด 
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด 
แนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด 
เอกสารการประชุม ภาษาไทย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด (215 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด (341 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด (343.2 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด (206.4 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด (635 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด (208 KB.)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด (478 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด (187 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด (556 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด (770 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด (273 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด (174 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด (188 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด (170 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด (222 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ดาวน์โหลด (140 KB.)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ดาวน์โหลด (181 KB.)

- เอกสารต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC